Registervård, för framgångsrik marknadsföring

Registervård, för framgångsrik marknadsföring

I tidigare blogginlägg har vi nämnt hur viktigt det är för företag att kunna identifiera sina målgrupper och lokalisera sina kunder för en effektiv marknadsföring av sina produkter och/eller tjänster. För att lyckas med detta är det av yttersta vikt att ha ett uppdaterat kundregister. Beroende på om företaget säljer mot företag eller privatpersoner talas det om B2B respektive B2C. Trots att behoven varierar beroende på om vi har att göra med företag eller privatpersoner, handlar det i slutändan helt enkelt om att uppdatera adresser, vare sig det gäller företagsadresser eller konsumentadresser. Registervård innefattar, i ett nötskal, alla aktiviteter som är ämnade att underhålla information i ett dataregister.

Om vi accepterat att adressregistret utgör bron mellan ett företag och dess kunder på marknaden, med alla krav detta ställer på exakthet och kvalitet på informationen, är det svårt att underskatta värdet i en professionell och tillförlitlig registervård. Registervård är viktigt oavsett vilken storlek ditt företag har. Det vanligaste är att externa företag specialiserar sig på just dessa tjänster. Tjänsterna kan variera i pris beroende på uppgifternas svårighetsgrad eller andra specifika krav från kund. Med detta sagt, och med tanke på att ett kundregister ändras över tiden och kunderna i företaget förhoppningsvis ökar, kan det vara en god idé att anlita extern registervård under oftare än en gång per år, detta för att försäkra sig om att de senaste uppgifterna till kunden stämmer överens med de uppgifter företaget har i kundregistret.

Inte bara försäljning: att hålla kommunikationskanalerna öppna

När man investerat tid och resurser i att sammanställa ett relevant kundregister ter sig underhållet av denna vara förhållandevis billig i jämförelse med de många fördelar och mervärde i alla led ett uppdaterat register bringar företaget. Att uppdatera telefonnummer, företagsadresser och konsumentadresser bidrar till att man ständigt har möjligheten att hålla kontakt med sina kunder. Företaget kan när som helst behöva nå ut med viktig och pressande information till sina kunder, till exempel gällande ändringar i kundavtal eller vid alltid viktiga faktureringsärenden.
Ett annat bra och aktuellt exempel på hur viktigt det kan vara att ha tillgång till professionell registervård är den stora ökningen av nixmarkerade mobilabonnemang i samband med de omtalade bestämmelserna kring säljsamtal till mobiltelefoner. Är man inte helt införstådd i de praktiska implikationer som detta fenomen medfört i relation till kundregister, är det lätt att gå bet på relevanta kontakter som kan gå förlorade i och med så kallade nix-tvättprocesser. Har man däremot tillgång till specialistkunskap i ämnet kan man förvalta denna typ av situationer och slippa en och annan huvudvärk.

Att anlita extern registervård

De företag som tillhandahåller tjänster som avser registervård erbjuder skräddarsydda lösningar för de flesta olika typer av företag. Ett mindre företag kanske endast har behov av en engångsuppdatering av sitt kundregister. I dessa fall kanske det är aktuellt med allt från enklare adressuppdatering av privatpersoners senaste adresser till tilläggstjänster och tillval som personnummersättning, telefonnummer- eller adressuppdatering av kundstocken, adresstvätt, nix-tvätt och köp av nix-kontrollerade adresser.
För andra företag kan det däremot vara mer prisvärt att ingå i ett långvarigare serviceavtal som inbegriper möjligheten att kontinuerligt uppdatera sitt register för att ständigt veta vart kunderna har flyttat eller om de bytt telefonnummer. Detta kan betyda avsevärda besparingar i försändelsekostnader av fakturor eller kommunikationskampanjer som annars skulle kunna hamna i fel brevlådor eller inte kommit fram överhuvudtaget. Sådana typer av avtal kan utformas på olika sätt och vara mer eller mindre flexibla vad gäller hur långa perioder de sträcker sig över och frekvensen med vilka kunden kan uppdatera register, företagsadresser, konsumentadresser samt uppdatera telefonnummer. Andra typer av avtal kan utformas periodvis i form av bevakning av register med en viss bindnings- och uppsägningstid.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en