Vad är personnummersättning?

Vad är personnummersättning?

Personnummersättning innebär att man utifrån ett givet antal adresser eller personnummer tilldelar deras rätta uppgifter (antingen adresser, eller personnummer). Personnummer ändras sällan men det som har skapat en marknad för denna produkt är faktumet att person flyttar. Enligt statistiska centralbyrån invandrade 115 845 personer till Sverige vilket år 2013 utgjorde ett rekord, medan antalet personer som utvandrade var 50 715 stycken. Parallellt med detta föddes 113 593 stycken personer och 90 402 personer gick dessvärre bort. Detta borde leda till att bostadsmarknaden fortsätter att vara rörlig då flera människor måste byta upp/ned sig i storlek på sin bostad av rent ekonomiska förutsättningar, eller så kan det också vara så att en skilsmässa bidrar till dessa flyttningar mellan adresser. PersonnummersättningI vanlig ordning fortsätter antalet skilsmässor att vara högre än antalet ingångna äktenskap och så många som 25 110 stycken personer valde att skilja sig under 2013. För att ytterligare ge stöd åt de stora flyttningarna anger Statistiska centralbyrån att 84 av Sveriges kommuner minskade sin befolkning samt 206 kommuner ökade sin befolkning. Nedanstående bild från Statistiska centralbyrån demonstrerar vilka kommuner som var utsatta för detta.

Eftersom att företag är beroende av att nå ut till människor inom specifika kundsegment så kan man förstå att det är mycket reklam och andra typer av erbjudanden som aldrig når de personerna som de är ämnade för. Personnummersättning har därför blivit en produkt som erbjuds av fler företag än tidigare. Ansvarig för denna typ av tjänst är Statens Personadressregister, även kort kallad SPAR. De matcher dina kundregister gentemot sina egna och presenterar ett resultat om vilka kunder som är aktiva och stämmer överens. Denna tjänst är elektronisk och till vissa personnummersättningar ger olika alternativ beroende på hur vanligt namnet är eller om uppgifter om personen som företaget har inte är tillräckligt specifika.

Detta är alltså ett tidskrävande projekt för företag att arbeta med personnummersättning och som hellre vill arbeta med sin kärnverksamhet och därför har outsourcing av personnummersättning blivit mycket vanlig.

Kontinuerlig uppdatering via personnummersättning

Utöver att tillskansa sig personnummer eller adresser till sitt kundregister via personnummersättning så erbjuder en del företag på marknaden en uppdatering av kundregister där man kontinuerligt personnummersätter och ser till att företaget har rätt adresser till rätt personer. Detta kan göras med olika intervall, daglig, veckovis, månadsvis etc. Denna perspnummersättningstjänst har blivit viktig eftersom att företag spar in pengar på att inte skicka ut reklam till exempelvis avlidna kunder. Att rätt faktura kommer fram till rätt adress innebär att kassaflödena för företagen inte påverkas. Småföretagare tycker detta är extra viktigt då en faktura kan vara av större betydelse. När en person flyttar och byter adress så gör man en adressändring. Denna adressändring förnyar SPARs register och en notering görs kring kundens nuvarande adress vilket i sin tur förnyas till företagets register om man har en personnummersättningstjänst som gör denna typ av förnyelse i kundregistret på kontinuerlig basis. Det kan därför vara lönsamt att ha en tjänst som erbjuder personnummersättning. När man som privatperson adressändrar och byter adress så kan man välja att på egenhand notisera ett visst antal företag som har avtal med adressändring.se och på så vis direkt notisera företaget att man har bytt adress. Detta urval är dock begränsat och det kan därför vara svårt att hitta det företag man är kund i. Detta är speciellt sant om det är ett mindre företag som tillhandahåller en viss tjänst som privatpersonen brukar.

Att bruka en tjänst som ständigt via personnummersättning håller ens företags kundregister förnyade har därför en stor betydelse och bidrar till att en huvudvärk försvinner. Det kan alltså handla om att antingen tillskansa sig rätt uppgifter via personnummersättning givet det uppgifter företaget besitter eller att förnya de kundregister man redan har via personnummersättning så de alltid är förnyade till de senaste adressuppgifterna för kunderna.

Dela artikeln med en kollega
Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en