Företagsadresser och B2B-försäljning

På samma sätt som företag skiljer sig från privatpersoner, skiljer sig även tillvägagångssätten för att nå ut till företagskunder inom B2B-världen och, således, även den typ av underlag som behövs vid både identifiering och lokalisering av denna speciella typ av potentiella kunder.Företagsadresser Företag ändras, byter säte eller går i konkurs; oavsett vilket kräver alla dessa föränderliga omständigheter att man upprätthåller en uppdaterad kunddatabas, för att säkerställa att den tid som spenderas på att ringa presumtiva kunder inte går förlorad på företag som inte längre är aktiva eller inte längre passar in i de utstakade sökkriterierna. Detta förutsätter att man överhuvudtaget har en branschanpassad samling företagsadresser med relevanta företagsnamn, telefon nummer, postadress, finansiella uppgifter, etc. till att börja med.

Mer än bara adresser: branschtillhörighet, storlek, m.fl.

Själva termen företagsadresser kan vara missvisande, då den inte bara hänvisar till specifika, fysiska postadresser eller telefon nr utan även till en mängd olika uppgifter kring företagen som är relevanta vid marknadsprospektering och identifiering av potentiella kundföretag. Ett exempel på sådana data är s.k. standardkoder, i Sverige kallade SNI-koder, som används för att hänföra bl.a. företags verksamhet till en eller flera näringskategorier. Den aktuella standarden i Sverige är SNI 2007 och används i första hand av Statistiska Centralbyråns (SCB) Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). Alla företag med säte i Sverige har en eller flera SNI-koder tillskrivna sig, beroende på vilken näringsverksamhet de ägnar sig åt.
Ett annat viktigt utsållningsmoment i företagsidentifieringen härrör företagens storlek. Detta är ett vanligt kriterium som brukar användas vid företags- och bolagsidentifiering. I Sverige är Statistiska Centralbyråns (SCB) indelning av företag den allmänt vedertagna klassificeringen: företagen delas in i stora företag, medelstora företag, små företag, mikroföretag och enmansföretag. Av dessa tillhör 75 % av det totala antalet företag i Sverige till den senare kategorin (enmansföretag), och endast en bråkdel (mindre än 1 %) av de resterande har över 250 anställda. Beroende på vem man är ute efter kan det utan flera kriterier vara som att försöka finna en nål i en höstack!

BI och omvärldsbevakning, en växande marknad

Marknaden för tillhandahållandet av företagsinformation har vuxit i takt med att statistisk databearbetning blir en alltmer självklar del i marknads- och säljavdelningarnas vardag. Genom att kombinera de ovannämnda kategorierna samt andra relevanta företagsindikatorer med företagens kontaktuppgifter som t.ex. fast telefoni, mobil och/eller postadress kan specialiserade uppgiftsleverantörer anpassa urvalet av företagsadresser optimalt, så att kundens säljorganisation kan utnyttja både sin tid och sina resurser på andra värdehöjande sysslor, exempelvis genom att kvalitativt anförskaffa nya och värna existerande kundrelationer istället för att spendera tid på att besvära ej relevanta kontakter.
Företagen som tillhandahåller företagsadresser och liknande kunskapsintensiva tjänster för informationsframtagning har allt som oftast tillgång till fler och mer kostsamma, specialiserade och uppdaterade företagsregister än enskilda säljorganisationer. De kan på så vis effektivare ta fram både mer relevanta och mer exakta underlag som i sin tur bidrar till kundföretagens värdeskapande på marknadsfronten.

Att köpa företagsadresser

Vid köp av företagsadresser anger man som kund en rad önskemål om vilken typ av företag man söker göra affärer med till en adressleverantör. Det är inte ovanligt att detta leder till goda och långsiktiga relationer mellan kunden och dessa adressleverantörer, då de brukar utöver själva uppgiftslämnandet även kunna bistå med hjälp i översättningen av kundens önskemål till finjusterad selektering av målgruppen utifrån de existerande företagsregistren. Vi på Raymond Media har möjlighet att ta fram uppdaterade företagsadresser som är anpassade efter era behov och hjälper gärna till med rådgivning angående andra vanliga tilläggstjänster.

Dela artikeln med en kollega

Andra nyheter

Förändringar i nya dataskyddslagen

Dagens ungdomar är så mediavana att åldern bör sänkas från 16 år till 13 år för samtycke som ger företag rätten att spara och hantera konsumentens personuppgifter. Det är ett av de förslag som...

Snäv definition kan skapa problem

En för snäv definition av ”samtycke vid avtal” kan resultera i stora problem för företag och skapa en snedvriden konkurrenssituation menar DMA UK som kritiserar ICO (Motsvarighet till Datainspektionen i Storbritannien) för deras nya...

Höga böter för företag som struntade i NIX

Personer som är registrerade i spärrtjänsten NIX-telefon ska inte bli kontaktade av företag som inte givits medgivande att få kontakta personen. Detta är däremot något som två företag valt att strunta i vilket skapat...

Hårdare regler för NIX-spärrtjänst

De nya reglerna kring NIX-spärrtjänst innebär i korthet att ett medgivande enbart ska gälla i tre månader och att konsumenten måste godkänna alla företag som medgivandet ska gälla för. ” Vi gör nu en...